Vedtægter

Neden for følger vedtægterne for Dansk Ubådsforening, som de blev vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 2. september 2004.

VEDTÆGTER

FOR

DANSK UBÅDSFORENING

§ 1

Navn

Foreningens navn er Dansk Ubådsforening.

Foreningen er landsdækkende med hjemsted i København.

§ 2

Formål

Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for bevarelse af danske museumsubåde. (ændret på generalforsamling torsdag den 29. marts 2012)

§ 3

Medlemmer

Som medlem af Foreningen kan optages enhver, der fremsætter ønske herom, og som har indbetalt kontingent pro rata fra og med den førstkommende måned efter indmeldelsen for restforløbet af det år, hvori optagelse ønskes.

Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent senest 3 måneder efter dettes forfald, kan med 10 dages skriftligt varsel ekskluderes af bestyrelsen. Et sådant ekskluderet medlem kan genoptages efter betaling af sin kontingentrestance.

Et medlem kan i øvrigt kun ekskluderes af Foreningen ved vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for eksklusionen.

§ 4

Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og skal indkaldes skriftligt til de enkelte medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelse til generalforsamlingen bilægges Foreningens årsregnskab.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Hvert fremmødt medlem på generalforsamlingen har én stemme.

Såfremt generalforsamlingens dirigent eller et enkelt fremmødt medlem fremsætter ønske herom, skal afstemning foregå skriftligt. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf

4.Forelæggelse af budget og godkendelse heraf

5.Fastsættelse af kontingent

6.Behandling af indkomne forslag

7.Valg til bestyrelse

8.Valg af revisor og suppleant

9.Eventuelt

 

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal bilagt dagsorden indkaldes skriftligt til de enkelte medlemmer med mindst 3 ugers varsel, når bestyrelsen ønsker det, eller med nævnte varsel senest 3 uger efter, at mindst 20 % af medlemmerne har indgivet skriftlig begæring herom.

§ 6

Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges direkte.

Formanden vælges på lige årstal, og næstformanden vælges på ulige årstal.

Den ene halvdel af den øvrige bestyrelse vælges på lige årstal, og den anden halvdel vælges på ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse med valg af en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen udarbejder og ajourfører løbende en handlingsplan for Foreningens aktiviteter, udarbejder forslag til budget derfor samt aflægger Foreningens regnskab.

§ 7

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren indkasserer Foreningens indtægter og afholder de af bestyrelsen godkendte udgifter.

Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter, således at Foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heraf.

Kassereren udarbejder Foreningens årsregnskab til forelæggelse for bestyrelsen.

Regnskabet skal være revideret, før det udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8

Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

For Foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene Foreningens formue.

§ 9

Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kan finde sted i henhold til beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§ 10

Opløsning

Til Foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet blandt samtlige Foreningens medlemmer.

Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Ved Foreningens opløsning skal formuen tilfalde Tøjhusmuseet.