Generalforsamling 2009

15. marts 2009

Referat af femte ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 11. marts 2009 i Bræddehytten på Holmen.

Formanden bød velkommen til de 41 fremmødte medlemmer og åbnede generalforsamlingen klokken 1800.

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Poul Grooss, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til Formanden.

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

Foreningens udvikling.

Siden generalforsamlingen d. 26. marts 2008 har foreningen konsolideret sin udvikling. Medlemstallet er nogenlunde konstant - steget fra 254 til 256.

Foreningens formål, nemlig at udbrede kendskabet til det danske ubådsvåben samt at få oprettet og drevet et dansk ubådsmuseum har hele tiden ligget bestyrelsen på sinde og har været styrende for aktiviteterne.

Større aktiviteter.

Generalforsamling d. 26. marts.

Efter generalforsamlingen, der havde samlet 45 medlemmer, holdt Tom Wismann foredrag om ”Ubådskrigsførelsen i Atlanten under 2. Verdenskrig”.

12. medlemsmøde d. 12. november.

47 medlemmer deltog i mødet, der blev afholdt i Bræddehytten på Holmen.

Aftenens hovedbegivenhed var et causeri af Hans Christian Dahlerup Koch, der fortalte om sit møde i ubådene, tjenesten i denne anderledes verden, kollegaerne og de ting han tog med derfra til sit senere virke i den civile verden.

Interessen for danske ubåde.

3 komplette danske ubåde er som bekendt udstillet:

- Ubåden Springeren af Delfinen-klassen på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum,

- Ubåden Sælen af Tumleren-klassen på Holmen,

- Ubåden Springeren også af Tumleren-klassen på Langelandsfortet.

Desuden er kommandorumssektionen fra ubåden Spækhuggeren af Delfinen-klassen opstillet på Orlogsmuseet i København.

Interessen har igen været meget stor i 2008. I alt har der været ca. 80.000 betalende gæster de fire steder mod ca. 85.000 sidste år.

- I Ålborg har der været ca. 20.500. En nedgang på knap 20% i forhold til året før.

- På Langeland er tallet knap 33.000 – næsten det samme som året før.

- På Holmen har der været 5.200 besøgende på de guidede ture på ubåden Sælen. En markant stigning som i et vist omfang nok skyldes den lidt længere åbningsperiode. På Kulturnatten d. 10. oktober kom der yderligere knap 1.100 ombord i løbet af de seks åbningstimer - næsten matematisk samme antal som i 2007.

- Orlogsmuseet havde herudover ca. 20.000 besøgende.

Bogudgivelser.

D. 29. august kunne Kaj Toft Madsen og Statens Forsvarshistoriske Museum udgive bogen om ”Danske Torpedoer 1868-2008”. På trods af, at den våbenmæssige faglighed er prioriteret over det underholdende, har den overalt fået gode anmeldelser, og den dækker de 140 år i en god balance mellem detaljer og de store linier. Bogen kan købes for 150 kr. på Orlogsmuseet – hvor ubådsforeningens medlemmer jo har gratis adgang – samt på Tøjhusmuseet.

Et andet af vore medlemmer, Lars Rohde fra Aalborg har af egen drift udgivet en fiktionsfortælling om international terrorisme og ubåden Sælens indsats i grønlandske farvande mod den tænkte terror. Bogen koster 85 kr. og er let læselig og spændende underholdning. Den kan ikke købes i boghandlen, men interesserede kan kontakte ubådsforeningen eller Lars direkte på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Og endelig skal det nævnes, at et tredje medlem, Søren Nørby – der jo tidligere bl.a. har skrevet bogen ”Danske ubåde 1909-2004” – i november har fået udgivet et lille hæfte om ”At sejle under vandet – udviklingen af de første ubåde”. Prisen er ca. 50 kr. ved køb gennem ubådsforeningen.

Ubådssouvenir.

Foreningen indgik i 2007 en samarbejdsaftale med firmaet MilSeco, på hvis hjemmeside www.M84.dk, man bl.a. kunne købe diverse ubådssouvenir. Tilsyneladende er forretningen indstillet, og ubådsforeningen sælger nu et lille restlager af bæltespænder i messing samt et stofmærke og har netop bestilt et antal af de små messingdelfiner til jakkereversen. Interesserede kan henvende sig til foreningens kasserer, Jørn Hansen.

Holmens arrest.

D. 14. juli indgik ubådsforeningen en samarbejdsaftale med Lokalstøtteelement Holmen – den tidligere marinestation – om lån af 2 rum/celler i arrestens stueetage. De bliver nu brugt til depot og mødelokale for bestyrelsen. Orlogsmuseets Modelbyggerlaug låner tilsvarende det meste af 1. etage. Med tiden skulle dette gerne ende i en eller anden form for museums- eller udstillingsaktivitet.

Fremtiden.

Den 5. oktober 1909 blev der hejst kommando i Danmarks første ubåd Dykkeren, For ubådsforeningen kulminerer dette 100-års jubilæum på Søværnets Officersskole d. 5. oktober,

Forinden vil der blive udgivet et hæfte om Delfinen-klassen med vægt på tilblivelsen og de første år samt livet om bord. Forfattere er Jørn Hansen og Johan Knudsen, mens Søren Nørby redigerer og indsætter billeder i hæftet, der udgives i Tom Wismanns serie om flådens skibsklasser. Hæftet forventes udgivet til august i forbindelse med et medlemsmøde i ubådsforeningen.

Flere af medlemmerne er blevet inddraget i et ret ambitiøst projekt med at få lavet en professionel DVD med en ubådskavalkade af 10 – 15 interviews, 10 filmklip, musik samt billedserier fra ubåden Dykkeren til ubåden Kronborg - alt i en professionel redigering, hvor Forsvarets Mediecenter har været meget hjælpsom. DVD’en påregnes udgivet d. 5. oktober.

Samme dag udgives en lidt atypisk jubilæumsbog skrevet af Hans Christian Bjerg. Bogens titel er ”Ubåden i dansk forsvarspolitik” – noget, der nok bør skærpe interessen.

Alle foreningens medlemmer bliver naturligvis inviterede til arrangementet på officersskolen. Det bliver en festlig reception, hvor Forsvarschefen er åbningstaler, Søværnets Tamburkorps spiller, og jubilæumsbog samt DVD’en bliver præsenteret. Bagefter har foreningen sørget for lidt at spise og drikke, mens de mange gæster overvejer at købe bog og DVD.

På Orlogsmuseet er man i gang med en total renovering af rummet, hvor Spækhuggerens kommandorumssektion er opstillet sammen med diverse udstillingsgenstande. Hele rummet bliver malet sort og belysningen dæmpet og ændret, så den giver et indtryk af, at man er under vandet. Udstillingen bliver udbygget – bl.a. med genstande fra ubådsforeningen – og skal i det små ende som en udstilling om det danske ubådsvåben. Jørn Hansen medvirker som ubådsfaglig rådgiver, og ubådsforeningen har doneret fire fladskærme samt tilhørende klipning og redigering af videosekvenser.

Rummet planlægges at kunne indvies i slutningen af året i forbindelse med et medlemsmøde.

Og så kan det være, at der forinden sker noget afgørende omkring formidlingen på Holmen. Forsvaret har for nylig præsenteret et projekt, udarbejdet af Statens Forsvarshistoriske Museum, for A.P. Møller Fonden. Populært sagt en flydende tørdok eller sænkekasse placeret under Mastekranen, hvori Sælen og torpedobåden Sehested kan ligge. Begge står på nogle støtter, og dokken dækkes af et plastiklåg, der illuderer vandoverfladen. Dokken er så stor, at de besøgende kan gå under begge enheder, ligesom der er udstillingsplads mv. Hvis fonden godkender ansøgningen på sit forårsmøde, vil dette udstillingscenter kunne indvies til august næste år. Finansierer fonden ikke hele projektet, forbliver Sælen i sine vugger på Bradbænken.

Vores norske ubådskollegaer er også i gang med deres jubilæumsår. D. 28. november 1909 hejstes kommando i den første norske ubåd, Kobben. Dette markeres bl.a. ved et veterantræf på marinemuseet i Horten d. 26.-28. juni. Der forventes deltagelse fra Sverige, USA, England, Canada, Tyskland og naturligvis Danmark. Ubådsforeningen vil være repræsenteret, og naturligvis vil vi invitere vores norske foreningsvenner til Holmen d. 5. oktober.

Der var ikke spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt.

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen. Bl.a. blev fremhævet, at foreningen havde betalt ca. 8.000 kr. til donation og indkøb af udstillingsgenstand samt afsat 50.000 kr. i regnskabet til støtte for udgivelse af jubilæumsbog samt renovering af ”Spækhugger salen” på Orlogsmuseet. Året var endt med et underskud på 15.299 kr., der blev foreslået overført til 2008. Formuen vil efterfølgende være 27.514 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som blev fremlagt på mødet. Udover de i regnskabet for 2008 afsatte midler til donationer, indeholdt budgettet yderligere støtte til jubilæumsaktiviteter mv. på 35.000 kr. Uden indregnet tilgang af flere medlemmer udviste budgetforslaget et forventet overskud på 1.750 kr.

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder støtte til udgivelse af Delfinen-hæftet og afholdelse af jubilæumsreceptionen.

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent på 200 kr. årligt, hvilket blev godkendt.

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Formanden oplyste, at næstformand Jan Skogøy samt Gunnar Frandsen og Tommy Byskov var på valg. Alle var villige til genvalg.

Der var ikke yderligere forslag, og alle tre blev valgt for en to-års periode.

Bestyrelsen består herefter uændret af:

Niels Mejdal (formand),
Jan Skogøy (næstformand),
Jørn Hansen,
Hans Chr. Bjerg,
Gunnar Frandsen,
Tommy Byskov,
Stig Kastberg.

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Formanden oplyste, at den nuværende revisor, Henrik Frank og revisorsuppleant Bob Nielsen begge var villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater, og begge blev genvalgt.

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Hans Christian Bjerg orienterede om det norske ubådsjubilæum, hvor eskadren har inviteret seks ubådsfolk fra bl.a. Danmark til veterantræf i Horten 26.-28. juni. Området ligger noget afsondret, og det vil være lettest med fælles bilkørsel og overnatning på Fortet Norske Løve (4-mands stuer). Arrangement og overnatning betales i så fald af den norske marine. Desuden vil der spredt over året være arrangementer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, men disse vil næppe have interesse for ubådsforeningens medlemmer.

Formanden vil følge op på invitationen og bl.a. søge få tilsagn fra Forsvarskommandoen og Søværnets Operative Kommando om, at ubådsforeningen er dansk kontaktpunkt omkring veterantræffet. Derefter vil medlemmer blive nærmere orienteret og evt. interesserede vil blive opfordret til at henvende sig til foreningen.

Der var ikke yderligere indlæg under dette punkt.