Referat af sjette ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 17. marts 2010 i Bræddehytten på Holmen.

Formanden bød velkommen til de 42 fremmødte medlemmer og to gæster.

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Poul Grooss, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til Formanden.

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

Foreningens udvikling.

Foreningens formål, nemlig at udbrede kendskabet til det danske ubådsvåben samt at få oprettet og drevet et dansk ubådsmuseum har været styrende for aktiviteterne.

Siden generalforsamlingen d. 11. marts 2009 har foreningen brugt mange ressourcer på markering af 100-året for kommandohejsning i Danmarks første ubåd, Dykkeren.

Medlemstallet er nogenlunde konstant - steget fra 252 til 258, men et stort antal medlemmer er efter bestyrelsens mening ikke et mål i sig selv. Omkring 1/3-del af medlemmerne tager aktiv del i foreningens aktiviteter, hvilket må siges at være endog meget tilfredsstillende. Hidtil har bestyrelsen fulgt den praksis, at restanter efter 2 rykkere meddeles, at deres medlemskab er stillet i bero. Det koster normalt årligt 8-10 navne.

Større aktiviteter.

Generalforsamling d. 11. marts.

Efter generalforsamlingen, der havde samlet 41 medlemmer, holdt Poul Grooss foredrag om ”Ubådskrigsførelsen i Middelhavet under 2. Verdenskrig”. Et foredrag, der senere er blevet givet Marinehistorisk Selskab.

13. medlemsmøde d. 25. august.

69 medlemmer deltog i mødet, der blev afholdt i Bræddehytten på Holmen.

Aftenens hovedbegivenhed var præsentation af Tom Wismanns hæfte om Delfinen-klassen. De 2 forfattere, Jørn Hansen og Johan Knudsen, fortalte om arbejdet med at få skrevet bogen og om bogens indhold, der blev suppleret med en række personlige oplevelser omkring Delfinen bådene.

Jubilæumsmøde d. 5. oktober.

Mandag d. 5. oktober kunne ubådsforeningen markere, at det var 100 år siden, der blev hejst kommando på Danmarks første ubåd, Dykkeren.

Mere end 125 medlemmer, ledsagere og chefer mm. fra Søværnet hørte kontreadmiral Lars Kragelund – på Forsvarschefens vegne – holde den officielle tale. Talen afspejlede stor respekt for folkene med ”Delfinerne” på brystet.

Derefter kunne Hans Christian Bjerg præsentere jubilæumsbogen ”Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand ” med undertitel ”Ubåden i dansk forsvarspolitik”. En bog som på saglig og objektiv vis beskriver de politiske sejre og nederlag, ubådsvåbnet havde gennemlevet. Bogen skal ses som et fortsat forsøg på at få beskrevet de danske ubådes omfattende historie.

Foreningen har i tæt samarbejde med Forsvarets Mediecenter fået fremstillet en DVD med interviews, film, fotos, tegninger og dokumenter. Den blev præsenteret ved jubilæumsmødet og er blevet fordelt til alle medlemmer samt et antal samarbejdspartnere.

Sidst, men ikke mindst, gjorde Søværnets Tamburkorps sit til, at de mange festklædte deltagere kunne få en fornøjelig og samtidig højtidelig jubilæumsdag.

Øvrige jubilæumsaktiviteter.

Allerede nogle få timer efter jubilæumsreceptionen kunne Orlogsmuseet slå dørene op for en totalrenoveret ubådsudstilling. Kommandorumssektionen fra ubåden Spækhuggeren er stadig det centrale, men hele rummet er nu sortmalet samtidig med, at der i stor udstrækning er brugt indirekte belysning. Ubådsforeningen har bidraget økonomisk og med faglig støtte.

Nogle dage senere, fredag d. 9. oktober markerede foreningens medlemmer i Frederikshavn jubilæet ved at afholde en jubilæumsmiddag.

Forsvarets Mediecenter bragte omkring jubilæet en længere serie om ubådene og folkene om bord. På ”forsvarskanalen,dk” kan man stadig se nogle af indslagene under det ”historiske” link.

Jubilæumsåret sluttede med, at Danmarks Marineforening brugte ubåde (Dykkeren, Delfinen og Sælen) som motiv på sit julemærke. Sammen med mærkerne fulgte en kort beskrivelse af ubådsvåbnet og de 3 ubådsklasser. En stor ære og endnu et bidrag til udbredelse af kendskabet til Danmarks ubådsvåben.

Fremtiden.

Bestyrelsen er uændret indstillet på at kæmpe for etablering af et egentlig ubådsmuseum. Det er imidlertid meget op ad bakke. Forslaget fra Statens Forsvarshistoriske Museum om opbygning af en tørdok neden for Mastekranen, hvor ubåden Sælen og missilbåden Sehested kunne stå, har endnu ikke fået støtte fra fonde ol. Museet regner dog med at søge videre.

På det seneste er Forsvaret imidlertid gået i gang med overvejelser om alternativ anvendelse af Nyholm. Det er bestyrelsens vurdering, at foreningen står sig bedst ved at afvente resultatet heraf, før der tages nye initiativer.

Der var ikke spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt.

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen.

På trods af de mange omkostninger i forbindelse med jubilæet sluttede året med et overskud på kr.265, hvilket især skyldes, at foreningen året før havde hensat et større beløb til jubilæumsaktiviteter. Ved årets udgang er foreningens formue reduceret til ca. 28.000 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som blev fremlagt på mødet.

Under forudsætning af uændret kontingent og uden indregnet tilgang af flere medlemmer udviste budgetforslaget et forventet overskud på 7.050 kr., idet der var afsat 36.000 til uspecificerede støtteaktiviteter. Bestyrelsen ønskede i lighed med tidligere generalforsamlingens accept af, at bestyrelsen kunne fordele disse støttemidler helt eller delvis i takt med, at der fremkom egnede projekter, som lå inden for foreningens formål.

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder godkendelse af at bestyrelsen kunne støtte aktiviteter op til et samlet beløb på 36.000 kr.

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent på 200 kr. årligt, hvilket blev godkendt.

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Formanden oplyste, at han selv, Hans Christian Bjerg og Jørn Hansen var på valg. De to første var villige til genvalg, mens Jørn Hansen ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen anbefalede, at Jan Strunze blev indvalgt i bestyrelsen.

Der var ikke yderligere forslag, og alle tre blev valgt for en to-års periode.

Bestyrelsen består herefter af:

Niels Mejdal (formand),

Jan Skogøy (næstformand),

Hans Christian Bjerg,

Gunnar Frandsen,

Tommy Byskov,

Stig Kastberg,

Jan Strunze.

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Formanden oplyste, at den nuværende revisor, Henrik Frank ikke ønsker at genopstille. I stedet anbefaler bestyrelsen, at Jens Claus Hansen (”Korsør”) vælges som foreningens revisor. Revisorsuppleant Bob Nielsen er villig til genvalg.

Der var ikke andre kandidater, og begge blev genvalgt.