29. marts 2011

 

Referat af syvende ordinære generalforsamling afholdt mandag den 21. marts 2011 i Bræddehytten på Holmen.

 

Formanden bød velkommen til de 48 fremmødte medlemmer og tre gæster.

 

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Jørn Hansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til Formanden.

 

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

 

Foreningens udvikling.

 

Siden generalforsamlingen sidste år har foreningens aktivitetsniveau været lidt lavere end de foregående år. Til gengæld har de fleste medlemmer på den ene eller anden måde kunnet medvirke i Flådens 500 års jubilæum.

Medlemstallet er nogenlunde konstant - faldet fra 258 til 251.

 

Større aktiviteter.

 

Generalforsamling d. 17. marts.

Efter generalforsamlingen, der havde samlet 42 medlemmer, holdt Tom Wismann foredrag om de tyske ubåde af typen XXI og XXIII.

 

14. medlemsmøde d. 12. august.

Der deltog 52 i mødet, der fandt sted på Orlogsmuseet. Lars Skotte gav en meget personlig gennemgang af sine oplevelser som chef for Delfinen under forberedelse og deltagelse i STANAVFORLANT efteråret 1972. Efter foredraget blev Orlogsmuseets nyindrettede ubådsudstilling gennemgået. Ubådsforeningen har været museet behjælpelig med faglig bistand og et pengebeløb.

 

15. medlemsmøde d. 23. september.

Der deltog 41, hvoraf et mindre antal var inviterede ikke-medlemmer, der på denne måde fik et indtryk af foreningen.

Aftenens foredragsholder, marinehistoriker Søren Nørby gav en meget spændende gennemgang af ubåden Dykkerens forlis ud for Taarbæk d.9. oktober 1916, hvor der for første gang i verdenshistorien blev lavet fri udslusning fra en sunken ubåd.

 

Fremtiden.

 

Bestyrelsen må nu konstatere, at der ikke er opbakning bag ideen om at etablere et egentligt museum for Det danske ubådsvåben. Projektet med Holmens Arrest og Orlogsmuseets projekt med en tørdok neden for Mastekranen er begge helt skrinlagt. Foreningen har tidligere fået en del kasseret udstyr fra Tumleren-klassen med henblik på udstilling, men tiden er nu inde til, at det afhændes. Når museet på Langeland har fået manglende udstyr til deres Springer, er det foreningens hensigt at tilbyde det resterende som souvenir til marineforeningens afdelinger og foreningens medlemmer. Når bestyrelsen er klar, får medlemmerne besked.

På den anden side må vi konstatere, at de 4 udstillede danske ubåde er en stor succes. Springeren på Langeland har haft 34.300 besøgende i 2010, Springeren i Aalborg har haft 20.000 besøgende, og Orlogsmuseet med Spækhuggerens kommandorumssektion og Sælen her på Holmen har haft 24.900 besøgende, heraf ca. 5.000 på Sælen.

I alt har næsten 80.000 besøgt de udstillede danske ubåde, der på alle 3 museer omtales som trækplasteret. Det er derfor naturligt at satse på bevarelse, udbygning og formidling af dem frem for at bruge ressourcerne på en drøm om et egentligt ubådsmuseum.

 

Gennem de sidste 6 år har foreningens medlemmer klaret Sælens deltagelse i Kulturnatten. Hvert år har der været omkring 1.000 besøgende. Også i 2011 er foreningen klar, og der er naturligvis åben for nye rundvisere.

Som noget nyt er Orlogsmuseet tilbudt, at foreningen stiller rundvisere på Sælen i pinsen samt 2 weekender i juni og august før og efter skolernes sommerferie. Foreningen håber med dette initiativ at højne informationsniveauet og tilføre rundvisningen et mere personligt præg.

 

Der var ikke spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen.

Året sluttede med et overskud på knap 49.000 kr., hvilket især skyldes, at foreningen ikke har udbetalt støttebidrag i 2010. Ved årets udgang var foreningens formue ca. 75.000 kr.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som blev fremlagt på mødet.

Under forudsætning af uændret kontingent og uden indregnet tilgang af flere medlemmer udviste budgetforslaget et forventet underskud på 23.000, idet der var afsat 70.000 kr. til støtte til aktiviteter. Bestyrelsen ønskede i lighed med tidligere, generalforsamlingens accept af, at bestyrelsen kunne fordele disse støttemidler helt eller delvis i takt med, at der fremkom egnede projekter, som lå inden for foreningens formål.

 

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder godkendelse af at bestyrelsen kunne støtte aktiviteter op til et samlet beløb på 70.000 kr.

 

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent på 200 kr. årligt, hvilket blev godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Jan Skogøy(næstformand), Stig Kastberg, Gunnar Frandsen og Tommy Byskov var på valg, og alle var villige til genvalg.

Der var ikke yderligere forslag, og alle fire blev valgt for en to-års periode.

Bestyrelsen består herefter af:

Niels Mejdal (formand),

Jan Skogøy (næstformand),

Hans Christian Bjerg,

Gunnar Frandsen,

Tommy Byskov,

Stig Kastberg,

Jan Strunze.

 

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Den nuværende revisor, Jens Claus Hansen og revisorsuppleant Bob Nielsen var begge villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater, og begge blev genvalgt.

 

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Formanden oplyste, at bestyrelsen påtænker at støtte Aalborg Søfarts- og Marinemuseum med istandsættelse af Springerens ydre.

Der var ikke yderligere indlæg under dette punkt.

 

Niels Mejdal Jørn Hansen

Referent Dirigent