Referat af trettende ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 23. marts 2017 i Bræddehytten på Holmen.

Formanden bød velkommen til de 44 fremmødte medlemmer og takkede for det store fremmøde, som sikkert skyldtes enten forventningen om en god gang biksemad eller en fremragende og spændende fortælling arrangeret af marinehistoriker (emeritus) Hans Christian Bjerg. Hans Christian vil fortælle om alle tiders Ubåds-Es, den tyske ubådschef Lothar von Arnauld de la Periére (1886-1941) og det østrigske UbådsEs Georg von Trapp (1880-1947). Sluttelig vil Hans Christian vise autentiske filmoptagelser fra U-35s succesrige togter under 1. verdenskrig.

 

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes KD Poul Grooss som igen har stillet sig velvilligt til rådighed.

Poul konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt d. 17. januar 2017 til afholdelse i marts måned, men at det lovede regnskab ikke var medsendt. Kravet om mindst 3 ugers varsel jf. vedtægterne var ikke fuldt opfyldt, men der var ikke indsigelser fra Generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til Formanden.

  

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning.

Det går godt for foreningen og der er en stabil og trofast medlemsskare. 3 medlemmer har meldt sig selv ud på grund af vedholdende kontingentrestancer, et medlem har taget en aktiv beslutning om udmelding, og der har til at holdet trimmet været indmeldelser af fire medlemmer. Så vi ligger nogenlunde på samme niveau som sidste år, hvilket er ca. 225 medlemmer, og det er meget glædeligt. Økonomien vil kassereren gennemgå senere. Men umiddelbart ser det fint ud.

Der har været to arrangementer i foreningen siden sidste generalforsamling. Den 12. oktober 2016 fik vi en orientering om A26 ubådsprojektet af projektleder Johanna Nordgaard og tidligere ubådschef Gustaf Helstrømm fra Kockums i Malmø. Det var en spændende aften, med en række gode og interessante spørgsmål og man kan kun misunde svenskerne deres projekt. Foredraget blev i modsætning til tidligere afholdt i Kirkesalen i Østre Takkelagsbygning.

Den 13. januar 2017 var 10 medlemmer af foreningen inviteret til at overvære marinehistoriker Hans Christian Bjergs afskedsforelæsning på Søværnets Officersskole. H. C. Bjerg blev samtidig tildelt medaljen for fremragende tjeneste på baggrund af en kæmpe indsats for søværnet og uddannelsen af søofficerer. Det er meget velfortjent og Ubådsforeningen blev faktisk nævnt af chef Marinestab som en af de mange foreninger, H. C. Bjerg er engageret i. Der skal også lyde et stort tillykke fra os alle her.

Foreningen har i årets løb modtaget invitationer fra både den norske Ubådsforening og fra Ubådsforeningen i Gøteborg. Det var desværre ikke muligt at deltage, men jeg håber, at medlemmerne vil få muligheden til dette senere. Vi har modtaget årsplanen fra den norske forening, og den vil blive fordelt med referatet. Bestyrelsen vil fortsætte dialogen med de nordiske ubådsforeninger og sørge for at tilbud kommer til medlemmernes kendskab. Vi støtter i rimeligt omfang med rejseudgifter o.l. Foreningen fortsætter med at opretholde kontakten til de nordiske ubådsforeninger.

Ubådsforeningen stillede igen i år guider til SÆLEN under Kulturnatten. Der var som sædvanlig stor interesse for SÆLEN og omkring 1000 personer besøgte ubåden i de fem timer, der var åbent. Der var i år tre tidligere ubådschefer til at fortælle om ubådenes historie. Det er godt, at foreningen skal stille med guider SÆLEN, så vi kan hjælpe med til at formidle historien og kulturen, hvilket foreningen vil fortsætte med.

Bestyrelsen har med hjælp fra Hans Koch fået kontakt til en illustrator, hvor planen var at ubådssangbogen skulle genudgives til glæde for os alle. Det har ikke været muligt at komme i mål med dette, men arbejdet fortsætter, og en genoptrykning vil finde sted i år.

I forbindelse med strømlining af tilmeldingerne til den næste generalforsamling og eventuelle andre arrangementer er der oprettet en Nemtilmeld konto til ubådsforeningen.

Det er gratis og vil gøre, at man løbende kan følge med i, hvem der er tilmeldt. Mail om tilmelding kan sendes til formanden.

Som I sikkert alle ved, har der været en del ændringer i forsvarets ledelse. Der er også lagt op til, at der i løbet af året vil komme flere skift på posterne og sikkert også en udnævnelse eller to. KA Frank Trojahn, Chef for Marinestaben skal til København den 1. juni 2017 som Chef for Udviklings- og Koordinationsstaben, og derfor vil der komme en ny admiralsudnævnelse, forventeligt i løbet af foråret.

Samtidig med dette gennemføres budgetanalysen af det operative område, som oplæg til det næste forsvarsforlig. Budgetanalysen af det operative område er den sidste analyse, som udestår i det indeværende forlig, og den skal afdække, hvorvidt forsvaret er effektivt nok, og om der kan findes et yderligere provenu. Det kan jo lyde mærkeligt, når forsvarsministeren også taler om, at der skal ske et substantielt løft af forsvaret. Men analyse skal som sagt se på mulige effektiviseringer og konsekvenserne.

Formanden oplyste afslutningsvis at næste generalforsamling afholdes onsdag 21. marts 2018.

Generalforsamlingen godkendte herpå formandens beretning.

 

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det af "Korsør" den 16/2-17 reviderede regnskab for 2016, der var blevet fordelt til medlemmerne. Indtægterne beløb sig til 56.310,-, udgifterne til 27.107,- og året sluttede med et overskud på 29.203,- kr. Ved årets udgang var foreningens formue 97.251 ,- kr. Kasseren oplyste videre at de indkøbte souvenirs bl.a. ubådsmærker nu var til salg.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf

Kassereren gennemgik herpå bestyrelsens forslag til budget, som blev fordelt på mødet. Under forudsætning af uændret kontingent og medlemstal forventes indtægter på 48.000,og udgifter på 1 1 1.250,- d.v.s. at budgetforslaget udviste et fon,tentet resultat på minus 13.250,- kr.

Der var afsat 10.000 kr. til guider på Sælen i f.m. Kulturnatten og 100.000 kr. i støtte til aktiviteter. Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens accept af, at bestyrelsen kunne fordele disse støttemidler helt eller delvis i takt med, at der fremkom egnede projekter, som lå inden for foreningens formål.

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder godkendelse af, at bestyrelsen kan støtte aktiviteter op til et samlet beløb på 100.000 kr., til bl.a. museumsubådene.

 

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200 gældende for 2017. Dette blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.

 

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

 

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Formanden oplyste følgende:

Formanden modtager genvalg.

Næstformanden modtager genvalg (sejler på Grønland).

Sekretæren modtager genvalg.

H.C. Bjerg modtager genvalg.

Jan Struntze modtager genvalg.

Kassereren ønskede ikke at modtage genvalg, og bestyrelsen foreslog OK J. H. G. Larsen som ny kasserer, som blev valgt.

Bestyrelsen på 6 mand består herefter af:

Felix Ebbestad (formand),

Jan Skogøy (næstformand), J. H. G. Larsen (kasserer), Hans Christian Bjerg, Peter Legéne (sekretær) og Jan Struntze.

 

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Revisoren har valgt at trække sig på grund af en række opgaver i udlandet.

Bestyrelsen foreslog OK Carsten Stendal, der blev valgt..

Bestyrelsen foreslog endvidere at revisorsuppleanten Erik Boldrup genvælges. Erik Boldrup blev også genvalgt.

 

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Hans Christian Bjerg nævnte indledningsvis under punktet at der fortsat var resteksemplarer af seneste ubådsbog og sangbøger, der kunne afhentes i baren.

Niels Mejdal oplyste, at der tilsyneladende var en spirende interesse for at genskabe et dansk ubådsvåben lubådskapacitet. Dette kunne udbygges med dansk personels deltagelse i sejlads i tyske eller svenske ubåde.

Formanden kunne dog konstatere, at der ikke indgik ubåde i den gældende 5-års materielanskaffelsesplan.

Stig Kastberg henviste til artikel i Officeren, hvor Mads Stenstrup stillede det det hypotetiske spørgsmål til overvejelse, om politikerne også i dag ville nedlægge ubådsvåbnet, hvis det var nu og ikke tilbage i 2004, at det skulle besluttes?

På spørgsmål om status for Spækhuggerens kommandorum oplyste Formanden, at kommandorummet er opmagasineret i f.m. Orlogsmuseets flytning til Tøjhusmuseet. Der udestår her en renovering af et loft, der forventes at tage ca. 2 år før kommandorummet forventes genopstillet.

Afslutningsvis takkede Formanden dirigenten for indsatsen med en vingave. Dirigenten takkede herpå for at god ro og orden var blevet opretholdt.

Endelig blev der også overrakt gaver til Hans Chr. Bjerg for markering af medalje og tak til Stig Kastberg for indsatsen som kasserer.

Herpå blev der indtaget den obligatoriske biksemad.

 

Peter M. Legene                 Poul Grooss