NORDISK UBÅDSTRÆF I KØBENHAVN 21.-22. AUGUST 2015

Efter at der havde været kontakter mellem Dansk Ubådsforening og ubådsklubberne i Malmø og Göteborg, besluttede bestyrelsen at invitere norske og svenske ubådsklubber til et nordisk ubådstræf i København den 21.-22. august 2015.

Invitationen blev sendt ud til medlemmer af

MMU Utstein, Horten

Ubåtsklubben Sjöormen, Stockholm

Ubåtsklubben U3, Malmö

Ubåtsklubben Nordkaperen, Göteborg

Ubåtsklubben Hajen, Karlskrona og

Dansk Ubådsforening

Formålet med ubådstræffet var at gøre status over ubådsvåbnet i Norge og Sverige – og Danmark, og orientere om det arbejde, der foregår med museumsubåde i disse lande, samt at fremme samarbejdet mellem de nordiske ubådsklubber.

Træffet fanndt sted på Holmen, København (Nyholm), hvor museumsubåden SÆLEN ligger sammen med museumsfregatten PEDER SKRAM. Træffet foregik på Søværnets Officersskole                                                                                                

De nordiske gæster var indkvarteret på Marinekaserne og om bord på PEDER SKRAM.

De 50 gæster fra Norge og Sverige mødte op ved frokosttid den 21. august sammen med medlemmer fra Dansk Ubådsforening og Søe-Lieutenant-Selskabet, således at forsamlingen, der overværede eftermiddagens ubådsseminar lå på omkring 100 personer.

Under overskriften ”Status for ubådsvåbnet i de nordiske lande” bestod programmet af følgende indlæg:

Velkomst v/ CH SOS kommandør Søren Thinggård Larsen

Introduktion v/ Formanden for Dansk Ubådsforening, kommandørkaptajn

                          Felix Ebbestad                                  

Projekter og tanker om ubåde i Norden omkring 1800 og 1900                                                                                                     

                           v/ orlogshistorikeren Hans Christian Bjerg

Ubådsspørgsmålet i Norge  v/ kommendør Olav Andreas Dahle

FOST og ASW – set fra dansk synsvinkel v/ kommandørkaptajn Kristian Haumann                                               

Pause, Kaffe/the/vand

Status for den svenske ubådsudvikling v/ kommendörkapten Leif Nordqvist      

Det svenske ubådsprojekt A26  v/ Program Manager Per Nilson, SAAB.

Afslutning

Til míddagen om aftenen på Søværnets Officersskole havde 81 meldt sig

Efter at der var spist morgenmad på Marinekasernen blev deltagerne i hold vist rundt på PEDER SKRAM, SÆLEN og Sixtus.

Der blev derefter 1100-1300 holdt nordisk ubådsmøde, hvor en repræsentant for hvert af de deltagende ubådsklubber berettede om deres arbejde.

Som afslutning på drøftelserne vedtog man fremover fortsat at samarbejde og give dette samarbejde en lidt mere fast form. Derfor blev der vedtaget en resolution, som skal være rammen om dette arbejde fremover. Den fik følgende ordlyd:

Nordiske ubådsklubber forsamlet til møde i København den 22. august 2015  har vedtaget at etablere et

NETVÆRK FOR DE NORDISKE  UBÅDSKLUBBER (NORUK)

Formålet/syftet er at fremme samarbejdet og kammeratskabet mellem klubberne og samtidig arbejde for udbredelsen af kendskabet til ubåde, deres historiske udvikling,  kapacitet og muligheder.

Samarbejdet søges fremmet ved

# Bilaterale kontakter mellem ubådsklubberne

# Nedsættelsen af et arbejdsudvalg/utskott bestående af ordförander/formænd for de     respektive klubber, samt                

# Gennemførelsen af Nordiske Ubådstræf med mellemrum, f.eks. hvert 3. år.

Efter indtagelse af frokost på Marinekasernen sluttede dette ubådstræf lørdag omkring kl. 14.  

Der blev fra alle sider udtrykt stor tilfredshed med både det faglige og sociale indhold i dette ubådstræf, som Dansk Ubådsforening stod for.

Det forventes, at der i fremtiden vil blive afholdt lignende træf andre steder i Norge og Sverige.

Deltagerne i Nordisk Ubådstræf 2015 forsamlet 21. August i Søværnets Officersskoles aula

Deltagerne vender på at ubådsseminaret går i gang fredag eftermiddag

Formanden, kommandørkaptajn Felix Ebbestad indleder Ubådstræffet

Ubådsseminaret afsluttes

Middagen er i fuld gang med mange historier og sange. Et hefte med ubådssange fra jubilæet i 2009 var i dagens anledning blevet genoptrykt

Under omvisninger var der naturligvis stor interesse for SÆLEN, som

 

Stig Kastberg her redegør for