Referat af elvte ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 19. marts 2015 i Bræddehytten på Holmen.

Formanden bød velkommen til de 29 fremmødte medlemmer.                                                                                                      

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Leif Bjørnø, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt d. 11. februar. To uger mere end foreskrevet i vedtægterne. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til Formanden.

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

Foreningens udvikling.

I forhold til de seneste år er det traditionelle medlemsmøde i februar udeladt. Medlemstallet er ret konstant – 231 mod 235 for et år siden.

Større aktiviteter.

I løbet af året har der været 1 generalforsamling, 3 medlemsmøder og 3 bestyrelsesmøder. På foreningens hjemmeside er der omtale af de enkelte medlemsaktiviteter.

Generalforsamling d. 25. marts.

Generalforsamlingen havde samlet 44 deltagere. Efter spisning vistes to videofilm fra hver sin generation. Film fra 1914 med Flåden og ikke mindst ubåden Dykkeren samt video fra 2013 med interview om Den Kolde Krig.

22. medlemsmøde d. 4. maj.

Mødet, der havde en begrænset deltagelse, blev afholdt om søndagen ved den svenske kystubåd U3, der er opstillet ved Teknikens og Sjøfartens Hus i Malmö. Museumsubåden drives af en veteranbesætning. Besøget var samtidig et udvekslingsbesøg mellem Dansk Ubådsforening og ubåds-teamet i Malmö. Værterne havde lagt et stort arbejde i at gøre besøget informativt samtidig med at få etableret kontakter mellem nordiske ubådsforeninger. Dansk Ubådsforening gav tilsagn om at ville arrangere noget tilsvarende i 2015.

 

23. medlemsmøde d. 30. oktober.

Mødet blev afholdt i Bræddehytten på Holmen, hvor der deltog 29 medlemmer. Efter velkomst og spisning holdt Tom Wismann et inspirerende foredrag om ”Ekstreme ubåde fra 1900-tallets begyndelse til i dag”. Ubådskonstruktører og andet godtfolk har virkelig afprøvet de teknologiske og taktiske grænser.

Så lidt om de 3 museer, der udstiller danske ubåde:

Koldkrigsmuseum Langelandsfort med Springeren af Tumleren klassen har oplyst, at de havde ca. 35.500 gæster i 2014 og dermed havde den tredjebedste sæson nogensinde – rent besøgsmæssigt. Museet er nu igen blevet et selvstændigt museum.

Museet har indhentet tilbud på at sætte Springeren i stand, og er klar til at skaffe penge til restaureringen. Ubådsforeningen har tidligere besluttet at give et bidrag til renoveringen, der imidlertid kan løbe op i 750.000 kr.

Museet i Aalborg med Springeren af Delfinen klassen satser nu på at være et maritimt oplevelsescenter, og har ændret navn til ”SPRINGEREN – Maritimt oplevelsescenter”. Desværre blev 2014 endnu et år med underskud. Kommunen har fremadrettet øget tilskuddet med 300.000 kr., så der nu modtages godt kr. 900.000 kr. årligt.

Dette kombineret med nogle interne justeringer gør, at museet nu er økonomisk fremtidssikret.

Besøgstallet endte med en fremgang på 7% til knap 20.000 gæster.

Ubåden Springeren holdt i oktober sin 50 års fødselsdag, og det var med gratis adgang og kagemand til alle.

Museet arbejder i øjeblikket på at få et overblik over, hvad det vil koste at få lavet en udvendig renovering af Springeren. Meget af rusten kommer fra tårn og casing og løber ned over siderne. Det går ikke med maling, som der med ubådsforeningens hjælp blev lavet for 2 år siden. Måske bliver det som på Langeland et projekt op imod ¾ mio. kr.

Orlogsmuseet med Spækhuggerens kommandorum og Sælen her på Holmen - har i 2014 haft et besøgstal på ca. 36.700 gæster, herunder ca. 3.000 gæster på Sælen. Besøgstallet er en markant fremgang fra 2013, hvor museet modtog i alt 19.800 gæster. Fremgangen skyldes primært særudstillingen ”Under fælles flag” om den dansk-norske fællesflåde, der åbnede i februar 2014. Medlemmer af ubådsforeningen har gennem året renoveret Spækhuggerens K-sektion. Der er repareret, fornyet, udskiftet småting og gjort rent samt opsat skilte med genstandes navn. Foreningen vil nu følge op med en lille folder, der beskriver, hvad en besøgende møder på sin vej gennem sektionen.

I alt har de udstillede danske ubåde således haft godt og vel 90.000 besøgende i 2014. En fremgang på 10.000 i forhold til sidste år – og stort set på niveau med tidligere. Uanset om det er 80 eller 90.000, der besøger de danske museumsubåde hvert år, så er det klart noget, foreningen bør bakke op omkring.

Sidst men ikke mindst skal det gentages, at alle medlemmer har gratis adgang til de 3 museer, herunder også til ubåden Sælen på Holmen. Nævn blot, at I kommer fra Dansk Ubådsforening.

Guider til sælen.

I 2014 stillede foreningen igen guider i halvdelen af Sælens åbningsperiode i skolernes sommerferie og under hele Kulturnatten. Efter 5 timer på Kulturnatten kunne det konstateres, at Sælen havde haft godt 600 besøgende mod knap 850 året før. Trods den markante nedgang var det alligevel det næststørste antal besøgende på Nyholm.

Igen i år forventer foreningen at stille guider til både sommeråbningen og kulturnatten, der i år falder på fredag d. 9. oktober. Begge dele efter samme koncept som i 2014. Når tiden nærmer sig vil der blive taget kontakt til medlemmerne med særlig fokus på de seneste års deltagere.

Fremtiden

Bestyrelsen forbereder nu et nordisk ubådsseminar på Holmen d. 21. – 22. august. Forhåbentlig med deltagelse af rigtig mange medlemmer. Fredag vil der være indlæg fra Sverige og Norge om den hjemlige ubådssituation og forventningerne til fremtiden. Fra dansk side håber vi på at kunne få et indlæg om erfaringerne for en maritim nation med en orlogsflåde uden ubåde. Fredag aften og lørdag formiddag vil der være diverse sociale aktiviteter nordiske ubådsfolk imellem.

I spørgeperioden nævnte Knud Skaareberg Eriksen, at Springeren i Aalborg burde komme under tag. Dette kunne evt. indgå som foreningens input.

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt.

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen.

Året sluttede med et overskud på ca. 40.000 kr. Ved årets udgang var foreningens formue ca. 105.000 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som blev fordelt på mødet.

Under forudsætning af uændret kontingent og medlemstal udviste budgetforslaget et forventet resultat på minus 74.250 kr.

Der var afsat 10.000 kr. til guider på Sælen, 50.000 kr. til afholdelse af ubådsseminar samt 60.000 kr. i støtte til aktiviteter, herunder til renovering af Springeren på Langeland genoptryk af bogen ”Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand – Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år”. Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens accept af, at bestyrelsen kunne fordele disse støttemidler helt eller delvis i takt med, at der fremkom egnede projekter, som lå inden for foreningens formål.

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder godkendelse af at bestyrelsen kunne støtte aktiviteter op til et samlet beløb på 60.000 kr.

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200 gældende for 2015.

Dette blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Jan Skogøy (næstformand), Niels Mejdal, Stig Kastberg og Tommy Byskov var på valg. Alle var villige til genvalg bortset fra Niels Mejdal. Bestyrelsen anbefalede genvalg og foreslog, at Peter Legene blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Niels Mejdal begrundede denne anbefaling.

Der var ikke yderligere forslag, og alle fire blev valgt for en to-års periode.

Bestyrelsen består herefter af:

Felix Ebbestad (formand),

Jan Skogøy (næstformand),

Stig Kastberg (kasserer),

Hans Christian Bjerg,

Peter Legene,

Tommy Byskov,

Jan Struntze.

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Den nuværende revisor, Jens Claus Hansen og revisorsuppleant Erik Boldrup var begge villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede, ar der ikke var andre kandidater, og begge blev valgt.

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Anker Christensen takkede for, at foreningen lever videre, da der nu kunne være mulighed for ubåde i fremtiden, og det derfor var vigtigt at bevare en ubådsviden.

Tommy Byskov nævnte, at Springerens forfald i Aalborg ikke kun var udvendig men også indvendig. Ole Fjordbøge pegede på mulighed for en glasfiberoverdækning.

Leif Bjørnø nævnte, at foreningen Tøjhusmuseets Venner opløses, og at formuen tilfalder Nationalmuseet. Jf. ubådsforeningens vedtægter gælder dette også for ubådsforeningen.

 

Der var ikke yderligere indlæg under dette punkt.

Niels Mejdal                       Leif Bjørnø

Referent                               Dirigent