Referat af tiende ordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 25. marts 2014 i Bræddehytten på Holmen.

 

Formanden bød velkommen til de 44 fremmødte medlemmer. 

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Jørn Hansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt d. 22. marts. En uge mere end foreskrevet i vedtægterne. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til Formanden.

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

Foreningens udvikling.

Foreningens aktivitetsniveau har været lidt stigende i forhold til de seneste år. Medlemstallet er meget konstant – 235 for andet år i træk. Dette til trods for, at der hvert år er 5-6 medlemmer, hvis medlemskab stilles i bero, fordi de ikke har betalt kontingent i 2 år.

Større aktiviteter.

I løbet af året har der været 1 generalforsamling, 3 medlemsmøder og 3 bestyrelsesmøder.

Generalforsamling d. 21. marts.

Generalforsamlingen havde samlet 28 deltagere. Efter spisning vistes filmen ”Hvis” fra den koldeste kolde krig.

19. medlemsmøde d. 8. juni.

Mødet blev afholdt på Langelandsfortet og havde 32 deltagere.

Efter rundvisning på kanoner og nedgravede fortifikationer endte deltagerne ved ubåden Springeren af Tumleren klassen. Landsat på en smuk mark, overskåret med gode adgangsforhold, lydkulisser og anden god formidling. Denne del af besøget blev uden museets guide.

20. medlemsmøde d. 10. oktober.

Mødet blev afholdt i Bræddehytten på Holmen og havde 49 deltagere samt 2 gæster. Efter spisning fortalte marinehistoriker Søren Nørby på en uhøjtidelig og klar måde om tilblivelse og indhold i sin nye bog ”Ubådene Narhvalen og Nordkaperen”.  Bogen er 100 % betalt af ubådsforeningen, og efter spørgeperioden var der ”bogudgivelse”, idet foreningens medlemmer kan købe bogen for 50 kr. plus evt. porto.

21. medlemsmøde d. 22. februar.

Møde blev afholdt i SOK bunker i Aarhus, hvor der deltog 30 medlemmer. Adgangsbegrænsning betød, at der måtte siges nej til yderligere 5 medlemmer. Stabsvagten viste rundt og forklarede, hvordan SOK herfra kunne lede alle de hjemlige operationer samt ikke mindst kontakten til pressen og de mange borgere, der ringede til SOK.

Efter rundvisningen orienterede næstformand Jan Skogøy om, hvorledes SOK efter nedlæggelse ubådsvåbnet håndterede aktiviteter, hvor der indgik ubåde.

Så lidt om de 3 museer, der udstiller danske ubåde:

Koldkrigsmuseum Langelandsfort med Springeren af Tumleren klassen har oplyst, at de havde 34.600 gæster i 2013, og at ubåden stadig er et stort trækplaster.

Museet vil renovere ubådens ydre dele og tårnets indre, så der de næste 10 år ikke skal udføres større vedligeholdelsesopgaver på det punkt.

Museet i Aalborg med Springeren af Delfinen klassen satser nu på at være et maritimt oplevelsescenter, og har ændret navn til ”SPRINGEREN – Maritimt oplevelsescenter”. Sidste år havde museet 19.000 besøgende, hvilket man har været tilfreds med

Orlogsmuseet med Spækhuggerens kommandorumssektion og Sælen på Holmen - har i alt haft lidt over 25.100 besøgende i 2013, heraf 5.400 alene på Sælen. 

Det tidligere Statens Forsvarshistoriske Museum (og dermed Sælen, Sehested, Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet) er lagt sammen med Nationalmuseet pr. 1. januar 2014. Lige netop ubåde er måske ikke museets spidskompetence, og via Fregatten Peder Skram er der nu en aftale på vej om tilsyn, simpel vedligeholdelse og rundvisning.

I alt har de udstillede danske ubåde således haft knap 80.000 besøgende i 2013.  

Og så skal bestyrelsen gentage, at alle medlemmer har gratis adgang til de 3 museer, herunder også til ubåden Sælen på Holmen.

Guider til sælen.

Traditionen tro var det ubådsforeningens medlemmer, der stod for underholdning på og ved Sælen under Kulturnatten d. 11.oktober. Efter 5 forrygende timer kunne det konstateres, at Sælen havde haft knap 850 besøgende mod knap 750 året før. 

Igen i år forventer foreningen at stille guider til kulturnatten, der falder på fredag d. 10. oktober.

Og i år vender foreningen så tilbage med guider i sommeråbningens første uger. Hver dag vil et af foreningens medlemmer være sammen med en af museets studenterguider. Vores medlemmer kan så oplære museets guider i lidt ubådslære og historier, mens de venter på gæster eller viser rundt. Det må forbedre rundvisningen, når de studerende skal stå på egne ben. Som en særlig attraktion tilbydes gratis overnatning for medlemmerne på museumsfregatten Peder Skram i et af de mange officerslukafer.

Allerede nu er der tilsagn fra 8 medlemmer, men der er naturligvis plads til flere. Noget tilsvarende tænkes lavet for torpedo-missilbåden Sehested, hvor 7-8 tidligere torpedobådssejlere allerede har meldt sig.

Overhaling af Spækhuggerens kommandorum.

Siden august har en gruppe på 6-7 af foreningens medlemmer været i gang med overhaling af Spækhuggerens K-sektion på Orlogsmuseet. Det var påtrængt, da museet har forsømt småreparationer, vedligeholdelse og rengøring gennem de mange år. Desuden er fremstillet små skilte, der angiver, hvad det er for en genstand, man kigger på.

Fremtiden.

Bestyrelsen overvejer et medlemsmøde i Malmø søndag d. 4. maj, hvor svenske ubådsveteraner passer og fremviser en svensk ubåd, U3 fra 2. Verdenskrig.

Desuden overvejes at lave en lille folder om Delfinen klassen, der kan udleveres til de besøgende ved indgangen til Spækhuggerens K-sektion på orlogsmuseet.

Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt.

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen.

Året sluttede med et underskud på ca. 400 kr. Ved årets udgang var foreningens formue ca. 67.000 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som blev fordelt på mødet.

Under forudsætning af uændret kontingent og medlemstal udviste budgetforslaget et forventet resultat på minus 33.200 kr.

Der var afsat 10.000 kr. til guider på Sælen samt 70.000 kr. som støtte til aktiviteter, herunder til renovering af Springeren på Langeland. Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens accept af, at bestyrelsen kunne fordele disse støttemidler helt eller delvis i takt med, at der fremkom egnede projekter, som lå inden for foreningens formål.

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder godkendelse af at bestyrelsen kunne støtte aktiviteter op til et samlet beløb på 70.000 kr.

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200 gældende for 2014.

Dette blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Niels Mejdal (formand), Hans Christian Bjerg og Jan Struntze var på valg. Hans Christian Bjerg og Jan Struntze var villige til genvalg. Niels Mejdal ønskede ikke at genopstille som formand. Bestyrelsen pegede på Felix Ebbestad som ny formand, og Niels Mejdal begrundede denne anbefaling. Gunnar Frandsen ønskede at udtræde af bestyrelsen, og Niels Mejdal var villig til at stille op som bestyrelsesmedlem.

Der var ikke yderligere forslag, og alle fire blev valgt for en to-års periode.

Bestyrelsen består herefter af:

                      Felix Ebbestad (formand),

                      Jan Skogøy (næstformand),

                      Stig Kastberg (kasserer),

                      Hans Christian Bjerg,

                      Niels Mejdal,

                      Tommy Byskov,

                      Jan Struntze.

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Den nuværende revisor, Jens Claus Hansen og revisorsuppleant Erik Boldrup var begge villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede, ar der ikke var andre kandidater, og begge blev valgt.

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Der var ikke indlæg under dette punkt udover, at Gunnar Frandsen og Niels Mejdal blev takket for 10 års virke som henholdsvis bestyrelsesmedlem og som foreningens formand.

Niels Mejdal                        Jørn Hansen

 

Referent                               Dirigent