29. marts 2013

Referat af niende ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 21. marts 2013 i Bræddehytten på Holmen.

Formanden bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer.                                                                                                                 

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Jørn Hansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med et par dages kortere varsel end foreskrevet i vedtægterne. Adspurgt, accepterede de fremmødte, at generalforsamling på trods heraf kunne fortsætte. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig, hvorefter han gav ordet til Formanden.

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

Foreningens udvikling.

Siden generalforsamlingen d. 29 marts 2012 har foreningens aktivitetsniveau været nogenlunde som tidligere år. Også medlemstallet er ret konstant - faldet fra 244 til 233.

For bestyrelsen har det været afgørende, at der gøres mest mulig for at oplyse om det danske ubådsvåben samt støtte bevarelsen af de tilbageværende danske ubåde.

Større aktiviteter.

Generalforsamling d. 29. marts.

Efter generalforsamlingen, der havde samlet 41 deltagere, gav historiker Søren Nørby en status i arbejdet med bogen om Narhvalen klassen og ikke mindst en opfordring til medlemmerne om at bidrage.

Guider til sælen.

Også i 2012 stillede ubådsforeningen guider til 4 weekender i sommerperioden, hvor ubåden Sælen var åben for besøgende. 7 medlemmer delte åbningsdagene fra kl. 11-17 med 2 mand på vagt ad gangen. De besøgende fik rundvisning af meget høj kvalitet. 

Traditionen tro var det også ubådsforeningens medlemmer, der var guider på Sælen under Kulturnatten d. 12. oktober. På fem timer havde Sælen haft knap 750 besøgende – færre end året før, hvor der imidlertid også var åben en time mere. I år falder kulturnatten på fredag d. 11. oktober, og foreningen vil igen stille et hold.

Foreningen har meddelt Statens Forsvarshistoriske Museum, at foreningen ikke stiller guider i sommerferien 2013. Det skyldes museets usikre fremtid samt en tilsyneladende forringet interesse for Sælen (og Sehested). Bestyrelsen mener ikke, at foreningens medlemmer skal bruge ferie og fritid på noget, der tilsyneladende ikke har fuld opbakning fra museets ledelse.   

18. medlemsmøde d. 4. oktober.

Mødet blev afholdt i Bræddehytten på Holmen og havde 47 deltagere. Orlogshistoriker Hans Christian Bjerg viste den franske film ”Truslen under havet”, der gav den franske vinkel på ubådsvåbnets oprindelse og udvikling.

Så lidt om de 3 museer, der udstiller danske ubåde:

Koldkrigsmuseum Langelandsfort med Springeren af Tumleren klassen har oplyst, at de har haft et rigtigt godt år i 2012 med mange nye aktiviteter, udvidelse af udstillingerne og med ca. 37.000 gæster. Ubåden tilskrives en stor del af æren for dette.

Museet arbejder med et interview-projekt, hvor bl.a. ubådsfolk fortæller om deres oplevelser. På små skærme i Springeren kan de besøgende så høre beretningerne. Ubådsforeningen har stillet sin jubilæums-DVD med de mange interview til rådighed.

Museet i Aalborg med Springeren af Delfinen klassen blev i 2011 ramt af en alvorlig brand. Det lukkede museet i næsten et år, og da de åbnede i august, var det efter et nyt koncept. Museet vil i fremtiden satse på at være et maritimt oplevelsescenter, og har ændret navn til ”SPRINGEREN – Maritimt oplevelsescenter”. Siden åbningen i august har museet haft 8.400 besøgende, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til tidligere. Det skyldes ikke mindst, at det er lykkedes at tiltrække børnefamilier.

I fremtiden ønsker museet specielt at styrke formidlingen af ubåden og de historier, som knytter sig til besætningen og de forskellige togter. Ubådsforeningen har støttet museet med en donation på 10.000 kr. til udarbejdelse og opstilling af formidlingstavler ved ubåden. Desuden har museet modtaget 50 xpl. af Bjergs bog ”Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand – Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år”

Statens Forsvarshistoriske Museum – Orlogsmuseet med Spækhuggerens kommandorumssektion og Sælen her på Holmen - har i alt haft lidt over 41.000 besøgende, heraf ca. 7.000 på Sælen. Og på Orlogsmuseet er Spækhuggeren og ubådsrummet stadig en af de mest populære udstillinger.

Som nævnt er museet delvis sat under central administration, og foreningen har valgt at afvente situationen.

I alt har de udstillede danske ubåde således haft knap 90.000 besøgende i 2012.

Fremtiden.

Gennem de seneste par år har der været arbejdet med en bog om de 2 ubåde i Narhvalen klassen. Forfatteren Søren Nørby har nu afleveret sit manuskript til Statens Forsvarshistoriske Museum, der vil stå for trykning og udgivelse. Bogen bliver på ca. 150 sider og med mange nye og gamle billeder. Medlemmer i ubådsforeningen har støttet med mange bidrag, og foreningen har støttet økonomisk. Bogen forventes udgivet til september eller oktober, hvor foreningen håber at kunne kombinere udgivelsen med et medlemsmøde.

Forinden er det bestyrelsens håb, at der kan holdes medlemsmøde på Langelandsfortet i juni måned. Foreningen har tidligere været på besøg i efteråret 2006, men siden er der sket rigtig meget.

Fra flere mødedeltagere blev der udtrykt skuffelse over, at foreningen ikke stiller guider til Sælen i sommeråbningen.

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt.

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen.

Året sluttede med et overskud på ca. 29.000 kr., hvilket især skyldes, at udgivelse af Narhvalen bogen var blevet forsinket. Ved årets udgang var foreningens formue ca. 65.000 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf samt dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Dirigenten valgte at tage dagsordens pkt. 4 og 5 samlet.

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som blev fordelt på mødet.

Under forudsætning af uændret kontingent og uden indregnet tilgang af flere medlemmer udviste budgetforslaget et forventet resultat på minus 27.400 kr.

Heldigvis afslørede mødedeltagerne en regnefejl, således at budgettet i stedet udviste et underskud på 17.400 kr. Der var afsat 64.000 kr. til støtte til aktiviteter, herunder 45.000 til bogen om Narhvalen klassen. Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens accept af, at bestyrelsen kunne fordele disse støttemidler helt eller delvis i takt med, at der fremkom egnede projekter, som lå inden for foreningens formål.

Formanden oplyste, at guider på Kulturnatten ville blive tilbudt Km-penge i lighed med i 2012. I budgettet var det en del af støtten til aktiviteter.

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder godkendelse af at bestyrelsen kunne støtte aktiviteter op til et samlet beløb på 64.000 kr. Desuden godkendtes et uændret kontingent på 200 kr. årligt.

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Jan Skogøy (næstformand), Stig Kastberg (kasserer), Gunnar Frandsen og Tommy Byskov var på valg, og alle var villige til genvalg.

Der var ikke yderligere forslag, og alle fire blev valgt for en to-års periode.

Bestyrelsen består herefter af:

                      Niels Mejdal (formand),

                      Jan Skogøy (næstformand),

                      Stig Kastberg (kasserer),

                      Hans Christian Bjerg,

                      Gunnar Frandsen,

                      Tommy Byskov,

                      Jan Struntze.

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Den nuværende revisor, Jens Claus Hansen var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog, at Erik Boldrup blev valgt som revisorsuppleant.

Dirigenten konstaterede, ar der ikke var andre kandidater, og begge blev valgt.

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Formanden nævnte, at Tommy Byskov havde foreslået, at medlemmer skulle indscanne fotos og dokumenter, som så kunne samles på foreningens hjemmeside, hvor kun medlemmer ville få adgang. Formanden fandt, at dette var en god måde at bevare materialet, og bestyrelsen vil overveje, hvordan det rent praktisk kan gøres.

Peter Legene spurgte om medlemslisten kunne fordeles. Kassereren lovede, at medlemmer kan få listen efter henvendelse i hvert enkelt tilfælde.

Olaf Christiansen spurgte til hvem, der udstiller gamle ubådseffekter. Formanden svarede, at disse tilbydes de tre ”ubådsmuseer”, men at fotos og dokumenter i fremtiden forhåbentlig kunne samles på foreningens hjemmeside.

Der var ikke yderligere indlæg under dette punkt.

Niels Mejdal                        Jørn Hansen

Referent                               Dirigent