Ændring af foreningens formål

Generalforsamlingen i ubådsforeningen torsdag den 29. marts 2012 gik som forventet og der blev vedtaget den foreslåede ændring af vedtægterne. Referatet og de nye vedtægter kommer senere, når den formelle godkendelse er på plads.

Ændring af vedtægter.

På foreningens ordinære generalforsamling d. 29. marts besluttede en

enstemmig generalforsamling at ændre foreningens formål fra:

”Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum”.

Til følgende:

”Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for bevarelse af danske museumsubåde".

Det betyder, at foreningen fremover vil støtte Aalborg Søfarts- og Marinemuseum (ubåden Springeren (Delfinen klassen)), Koldkrigsmuseum Langelandsfort (ubåden Springeren (Tumleren klassen)) og Statens Forsvarshistoriske Museum (Ubåden Sælen (Tumleren klassen) og kommandorumssektion af ubåden Spækhuggeren (Delfinen klassen)).

Og som bekendt giver alle tre museer gratis adgang til medlemmer af ubådsforeningen.

Det godkendte referat er gengivet nedenfor:

Referat af ottende ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 29. marts 2012 i Bræddehytten på Holmen.

 

Formanden bød velkommen til de 41 fremmødte medlemmer og en gæst.

 

Ad dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Poul Grooss, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til Formanden.

 

Ad dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

 

Foreningens udvikling.

 

Foreningens aktivitetsniveau har generelt været nogenlunde som tidligere år. Også medlemstallet er ret konstant - faldet fra 251 til 244.

 

Større aktiviteter.

 

Generalforsamling d. 21. marts.

Efter generalforsamlingen, der havde samlet 51 deltagere, holdt Peer Hesselberg og Nicholas Karlsen foredrag om de nye fregatter til søværnet.

 

Guider til sælen.

Som noget helt nyt stillede ubådsforeningen guider til 5 weekender i sommerperioden, hvor ubåden Sælen var åben for besøgende. 8 medlemmer delte åbningsdagene fra kl. 11-17 med 2 mand på vagt ad gangen. De besøgende fik rundvisning af meget høj kvalitet. 

Traditionen tro var det også ubådsforeningens medlemmer, der stod for fremvisning af Sælen under Kulturnatten d. 14. oktober, hvor ubåden på 5 timer havde haft mere end 1.100 besøgende.

 

16. medlemsmøde d. 30. august.

Mødet blev afholdt i Aalborg med 23 deltagere. På Aalborg Søfarts- og Marinemuseum var ubåden Springeren (Delfinen klassen) naturligvis hovedattraktionen – ikke mindst fordi foreningens donation havde gjort det mulig med en omfattende renovering af det ydre. Efter middag i Aalborg Marineforening skulle Hans Christian Bjerg holde foredrag om "Drømmen om at sejle under vandet". Desværre var der tekniske problemer, men Bjerg gav 35 minutters improviseret gennemgang af foredraget.

 

17. medlemsmøde d. 5. oktober.

Mødet blev afholdt i Bræddehytten med 32 deltagere. Hans Christian Bjerg holdt uden tekniske problemer sit foredraget fra Aalborg om "Drømmen og de undersøiske både før 1900".

 

Så lidt om de 3 museer, der udstiller danske ubåde:

 

Koldkrigsmuseum Langelandsfort med Springeren af Tumleren klassen havde i 2011 knap 37.000 gæster. Ubåden tilskrives en meget stor del af æren for dette.

Museet arbejder med et interview-projekt, hvor bl.a. ubådsfolk fortæller om deres oplevelser. På små skærme i Springeren kan de besøgende så fornøje sig med beretningerne. Ubådsforeningen vil stille vores jubilæums-DVD med de mange interview til rådighed.

 

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum med Springeren af Delfinen klassen blev sidste år ramt af en brand. Det har lukket museet i op til et år. På det tidspunkt var museet oppe på knap 16.000 besøgende, hvilket var en fremgang på 8 % i forhold til 2010, hvor museet endte med ca. 20.000 besøgende.

I fremtiden ønsker museet specielt at styrke formidlingen af ubåden og de historier, som knytter sig til besætningen og de forskellige togter, samt hele historien om hvordan ubåden endte på en græsplæne i Aalborg.

 

Statens Forsvarshistoriske Museum – Orlogsmuseet med Spækhuggerens kommandorumssektion og Sælen på Holmen - har i alt haft lidt over 41.000 besøgende, heraf ca. 7.000 på Sælen. Og på Orlogsmuseet er Spækhuggeren og ubådsrummet stadig en af de mest populære udstillinger.

 

I alt har de udstillede danske ubåde således haft knap 100.000 besøgende i 2011.

 

Fremtiden.

 

Bestyrelsen må nu igen konstatere, at der ikke er opbakning til at etablere et egentligt museum for et dansk ubådsvåben. Projektet med Holmens Arrest og Orlogsmuseets projekt med en tørdok neden for Mastekranen er begge helt skrinlagt. Foreningen har tidligere fået en del kasseret udstyr fra Tumleren klassen med henblik på udstilling, men det er nu overdraget til Langelands museet..

Efter bestyrelsens vurdering vil de fremtidige opgaver derfor rettes mod at støtte museernes formidling af de eksisterende danske ubåde, samt ikke mindst medvirke til at de ser rimelige ud og ikke forgår over tid. Og så skal foreningen naturligvis støtte udgivelse af materiale omkring de danske ubåde og ubådsfolket

 

Der var ikke spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var blevet fordelt sammen med indkaldelsen.

Året sluttede med et underskud på ca. 38.000 kr., hvilket især skyldes, at foreningen havde støttet renoveringen af Springeren i Aalborg med ca. 71.000 kr. og dækket omkostninger for guider på Sælen for ca. 11.000 kr.. Ved årets udgang var foreningens formue ca. 36.000 kr.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som blev fordelt på mødet.

Under forudsætning af uændret kontingent og uden indregnet tilgang af flere medlemmer udviste budgetforslaget et forventet resultat på 0 kr., idet der var afsat 46.600 kr. til støtte til aktiviteter, herunder 25.000 til bogen om Narhvalen klassen og 8.600 til dækning af omkostninger for guider på Sælen. Bestyrelsen ønskede i lighed med tidligere generalforsamlingens accept af, at bestyrelsen kunne fordele disse støttemidler helt eller delvis i takt med, at der fremkom egnede projekter, som lå inden for foreningens formål.

 

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder godkendelse af at bestyrelsen kunne støtte aktiviteter op til et samlet beløb på 46.600 kr.

 

Ad dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent på 200 kr. årligt, hvilket blev godkendt.

 

Ad dagsorden pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen var foreslået, at § 2 Formål ændres fra:

”Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum”.

Til følgende:

”Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for bevarelse af danske museumsubåde.

Forslaget var fordelt til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen.

 

Formanden begrundede forslaget, hvorefter der blev stemt om det.

Alle fremmødte 41 medlemmer stemte for forslaget, der således blev vedtaget.

 

Ad dagsorden pkt. 7: Valg til bestyrelse.

Niels Mejdal (formand), Hans Christian Bjerg og Jan Struntze var på valg, og alle var villige til genvalg.

Der var ikke yderligere forslag, og alle tre blev valgt for en to-års periode.

Bestyrelsen består herefter af:

Niels Mejdal (formand),

Jan Skogøy (næstformand),

Stig Kastberg (kasserer),

Hans Christian Bjerg,

Gunnar Frandsen,

Tommy Byskov,

Jan Struntze.

 

Ad dagsorden pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Den nuværende revisor, Jens Claus Hansen og revisorsuppleant Bob Nielsen var begge villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater, og begge blev genvalgt.

 

Ad dagsorden pkt. 9: Eventuelt.

Mogens Elchendorv foreslog, at foreningen tog genindførelse af ubåde op med regeringen, og Preben Rasmussen foreslog, at foreningen sendte hilsen til Absalon i Aden Bugten. Bestyrelsen vil drøfte forslagene på næste bestyrelsesmøde.

Erik Boldrup advarede om de meget store udgifter, der kunne være, hvis foreningen påtog sig vedligeholdelse af ubådene. Formanden afviste, at foreningen ville involvere sig i egentlig vedligeholdelse, men evt. give et støttebeløb til specifikke istandsættelsesarbejder efter oplæg fra ejerne af ubådene. 

Niels Juel Ulrich spurgte til regler for donationer. Formanden svarede, at sådanne ikke fandtes, men at de største donationer nævnes på generalforsamlingerne.

Der var ikke yderligere indlæg under dette punkt.

 

Niels Mejdal                        Poul Grooss

Referent                               Dirigent