Nyhedsbrev nr. 7

Referat af generalforsamlingen

Referat af første ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 16. marts 2005 i Bræddehytten på Holmen.

Formanden bød velkommen til de fremmødte 48 medlemmer og åbnede generalforsamlingen klokken 1800.

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Poul Grooss, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han gav ordet til Formanden.

Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

Foreningens grundlæggelse.

En enkelt sætning i den politiske aftale af 10. juni 2004 overraskede rigtig mange – også personer med god indsigt i forsvarets forhold. Det var beslutningen om at nedlægge ubådsvåbnet.

Efter at have sundet sig lidt gik "nogen" i gang, og den 22. juni blev eskadren givet skriftlig moralsk støtte og spurgt om sin holdning til, at "nogen" færdigskrev beretningen om Det Danske Ubådsvåben.

Dagen efter kom eskadrens opbakning, og den 28. juni nikkede søværnets admiraler til ideen.

Den 1. juli blev Tøjhusmuseet præsenteret for tankerne om at oprette et ubådsmuseum på Holmen bygget op omkring ubåden SÆLEN, og den 13. juli skrev museet til Forsvarskommandoen om at måtte overtage og opstille Sælen på Bradbænken samt om at leje en egentlig udstillingsbygning.

På et møde i Forsvarskommandoen 6. september fik ideen opbakning fra forsvarets øverste ledelse. Hermed var formalia på plads for de mange forberedelser, før et ubådsmuseum kunne åbne på Holmen.

Sideløbende mødtes en række tidligere ubådsfolk og historisk interesserede personer for at koordinere aktiviteterne og få etableret en ubådsforening.

Den 2. september var gruppen klar, og der blev afholdt en stiftende generalforsamling i Dansk Ubådsforening, hvor vedtægter, valg til bestyrelse mv. samt kontingent blev godkendt.

Foreningens formål skulle være at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Foreningen skulle være upolitisk, og enhver, der ønskede det, skulle kunne optages som medlem.

Den selvudpegede bestyrelse har siden afholdt fire bestyrelsesmøder, og der har været to medlemsmøder.

Større aktiviteter.

1. medlemsmøde 24. november

Foreningens 1. medlemsmøde blev afholdt i Frederikshavn den 24. november. Der deltog 52 medlemmer, og mødet indledtes klokken 18 med fælles middag, hvor flådestationen viste sig fra sin bedste kulinariske side.

Efter middagen orienterede eskadrechefen, Kommandørkaptajn Steen Petersen, om såvel de operative som personelmæssige forhold omkring nedlæggelsen og om den forundring, den uventede beslutning om nedlæggelsen havde forårsaget NATO’s militære ledelse.

Herefter berettede chefen for SPRINGEREN om de følelser, beslutningen havde vakt blandt besætningen i hans ubåd, da man fik meddelelsen under en operation i Østersøen.

Efter dette indlæg gjorde Thomas Petersen fra Tøjhusmuseet rede for programmet for SÆLENs omdannelse til museumsbåd på Holmen og oplyste, at man forventede, at SÆLEN ville ligge på Bradbænken ultimo Jan 2005.

Aftenen sluttede med, at marinehistorikeren Søren Nørby fortalte om status for sin bog om undervandsbådenes aktiviteter fra indførelsen til perioden efter Den Kolde Krig.

Kommandostrygning 25. november

Dagen indledtes med en rundvisning på flådestationen, hvorefter Foreningens medlemmer og øvrige gæster ankom til eskadrens udstillingslokale for senere at begive sig over til den til formålet rejste tribune.

Klokken 1045 stillede paraden op med Søværnets Tamburkorps på fløjen, og kort efter ankom chefen for Søværnets Operative Kommando, der i sin tale understregede, at det absolut ikke var på grund af manglende dygtighed og professionalisme, men af politiske årsager, ubådsvåbnet blev nedlagt.

Herefter beordrede Admiralen flag og kommandotegn nedhalet, og kl. 11.45 ophørte det danske ubådsvåben officielt med at eksistere efter sine 95 års tjeneste i søværnet.

Kommandostrygningen afsluttedes med reception for de omkring 100 deltagere.

Sælens forlægning og landsætning

I løbet af efteråret var det som nævnt lykkedes at få forsvarets accept af, at ubåden SÆLEN skulle overdrages til Tøjhusmuseet og opstilles på Bradbænken på Holmen.

Så et par dage efter kommandostrygningen sejlede SÆLEN ud på sin absolut sidste sejlads. Med ombord var syv af foreningens medlemmer. Sejladsen varede over 20 timer og sluttede med ankomsten den 1. december.

Med Søværnets Materielkommando og DFDS Transport som formidlere tilbød det tyske rederi SAL at løfte ubåden ind på kajen i en midlertidig placering.

Løftet blev udført den 21. december efter mange og grundige forberedelser, og klokken 1300 stod ubåden SÆLEN solidt plantet på Bradbænken i sine gamle vugger fra Golfen.

2. medlemsmøde 25. januar

Mødet blev afholdt i Bræddehytten på Marinestation København, og der deltog 58 medlemmer. Efter en kort indledning og status aflagde medlemmerne besøg ved SÆLEN og i arrestbygningen.

Efter middagen blev der vist videooptagelser fra SÆLENs forlægning og landsætning, og Thomas Pedersen fra Tøjhusmuseet orienterede om museets overvejelser og planer for ubådsudstillingen.

SÆLEN forventes åbnet til sommerferien og arrestbygningen til november.

Derefter åbnedes for aftenens debat, hvor temaet var "medlemmernes forventninger til foreningen".

Debatten drejede hurtig over til at drøfte, hvorledes mulighederne kunne bedres for deltagelse fra hele landet samt især, hvorledes de yngre ubådsfolks interesse kunne fanges. Der var bred tilslutning til, at foreningen også afholder møder i Frederikshavn, og at disse annonceres i meget god tid.

Batteriudtagning og adgangsveje

En forudsætning for det videre arbejde har hele tiden været, at batteriet blev udtaget, og at der blev lavet – om ikke handicapvenlige – så dog forcérbare adgangs- og udgangsveje. Søværnet forventer at have udtaget batteriet i denne uge, og Århus Værft har givet tilsagn om at ville lave adgangsvejene, inden SÆLEN skal flyttes de få meter til sin endelige plads.

Status for foreningen.

Foreningen har nu fået sit eget logo, som er blevet præsenteret for medlemmerne bl.a. ved indkaldelse til generalforsamlingen.

Den heraldiske beskrivelse eller blasonering er flg. "Et middelsnit af en ubåd i omrids visende skrog og tårn med en vertikal midterlinie på periskopets plads, der udgør et flagspil med dansk orlogsflag dækkende den ene halvdel af tårnet".

I løbet af foreningens godt 6 måneders levetid er der indmeldt 197 medlemmer. Siden december er tilgangen aftaget, og det er bestyrelsens vurdering, at medlemstallet vil stabilisere sig omkring 200 til 225.

Vi har medlemmer, der har sejlet med D- og H-klassen under 2. Verdenskrig, og andre, der har været i krig med SÆLEN i Golfen, men flest fra DELFINEN- og NARHVALEN-klasserne.

Det betyder, at foreningen endnu ikke rigtig har fået tag i de helt unge ubådsfolk, og bestyrelsen opfordrer alle til at markedsføre Dansk Ubådsforening blandt de yngre.

Med stor hjælp udefra lykkedes det meget hurtigt at få foreningens hjemmeside op at stå. www.ubaade.dk har medført mange positive henvendelser, men den endelige løsning omkring webmaster er endnu ikke fundet. Måtte et eller flere medlemmer tilbyde sin assistance, vil det blive påskønnet.

Vi har mange fællesskaber med Peder Skram Venneforening, og har fået invitation til at deltage i en dagsudflugt med bus til Karlskrona lørdag den 21. maj fra klokken 0730 til 2100. Marinmuseet og Orlogshavnen besøges. Inklusiv frokost er prisen 400 kroner, og tilmelding skal ske senest 2. maj. I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside www.pederskramsvenner.dk.

I en af det gamle B&Ws haller bygger nogle ubådsinteresserede netop nu en civil ubåd KRAKA. Den er 12,5 lang og kan medtage 2 personer. Dansk Ubådsforening er inviteret til at deltage i søsætningen her i foråret. Projektet, der blev indledt med en mindre ubåd Freja i maj 2002 og fortsættes med en 25 meter lang ubåd kaldet UC3, er ganske spændende. Interesserede henvises til gruppens hjemmeside www.submarines.dk.

Fremtiden.

Med de mange aktiviteter er det vigtig at holde fast i ubådsforeningens formål, nemlig at udbrede kendskabet til det danske ubådsvåben samt at få oprettet og drevet et dansk ubådsmuseum.

Tøjhusmuseet er fra 21. december den formelle ejer af SÆLEN og skal stå for opbygning og driften af den samlede udstilling. Ubådsforeningen vil virke som ubådsfaglig rådgiver og venneforening.

Foreningen har oprettet en Teknisk gruppe for klargøring af SÆLEN og er i gang med at samle medlemmer til en Dokumentationsgruppe, der skal lave en detaljeret beskrivelse af SÆLEN og dens udstyr bl.a. således, at Tøjhusmuseets guider kan lave en professionel rundvisning, når ubåden åbnes for besøgende den 24. juni i år.

I støbeskeen er også en Udstillingsgruppe, der skal inspirere og støtte ved indretning af arrestbygningen. Interessen for at deltage i disse grupper har imidlertid været stærkt begrænset, og jeg skal opfordre medlemmerne til at læse mere om dem på foreningens hjemmeside under nyhedsbrev nr. 6.

Måtte der være interesse, er det aftalt med Tøjhusmuseet, at der kan afholdes orienterings- og planlægningsmøde her på Holmen den 5. april og i Frederikshavn dagen efter.

Marinehistorikeren Søren Nørby har nu lagt sidste hånd på sin bog om Danmarks ubåde, der forventes udgivet til sommer.

I forbindelse med dette arbejde er det strømmet ind med ubådsbilleder. Faktisk er der kommet mere end 1.500 nye billeder, og da Nørby kun forventer at skulle bruge 120-140 af dem i sin ubådsbog, er der behov for at etablere et egentlig fotoarkiv, hvor alle vil få adgang.

Indtil der kommer en varig aftale med Tøjhusmuseet eller Marinens Bibliotek opfordres alle til at sende billederne til Søren Nørby, der vil fungere som ubådsforeningens billedredaktør (adresse: Holger Danskesvej 84, 1.tv., 2000 Frederiksberg, tlf. 3331 1355)

Den tidligere ubådschef og eskadrechef, kommandørkaptajn K. T. Madsen, er med foreningens opbakning gået i gang med at skrive et grundigt værk om "Det danske torpedovåben". Omfang og tidsplan er endnu ikke fastlagt.

Med henblik på udgivelse i 2009, ved 100 året for kommandohejsning i den første danske ubåd DYKKEREN, vil foreningens medlemmer i de kommende år blive inddraget i udarbejdelsen af et historisk og teknisk detaljeret værk om det danske ubådsvåben. Søværnets historiske konsulent H. C. Bjerg vil redigere og holde sammen på alle trådene, mens Tøjhusmuseet vil stå for selve udgivelsen.

For tiden overvejes, hvorledes der kan etableres et samarbejde her på Nyholm med fregatten PEDER SKRAM, Radiohytten og på sigt torpedomissilbåden SEHESTED samt naturligvis søværnet og de historiske bygninger, der pryder området.

De forsamlede medlemmer godkendte beretningen med applaus.

Ad dagsordenens pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.

Kassereren gennemgik regnskabet, der var blevet revideret af Henrik Frank. Regnskabet udviser et overskud på 1.414 kroner, der overføres til 2005.

De forsamlede medlemmer godkendte regnskabet.

Ad dagsordenens pkt. 4: Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

Kassereren forelagde forslag til budget for 2005, der ville balancere med et overskud på ca. 3.400 kr. Herunder ønskedes medlemmernes accept af, at Bestyrelsen kunne benytte ca. kr. 30.000 til aktiviteter, der af bestyrelsen måtte skønnes at være i overensstemmelse med Foreningens formål.

Der udspandt sig derefter en drøftelse af dette forhold, idet:

Formanden udkastede tanken om at yde støtte til udgivelsen af Søren Nørbys ubådsbog ved forlods at give tilsagn om at indkøbe et passende antal, der herefter kunne videregives til Foreningens medlemmer.

Kåre Wagner mente ikke umiddelbart, det var hensigtsmæssigt at yde støtte til Søren Nørbys ubådsbog på denne måde, men fandt at der ville være gode muligheder for, at ubådsforeningen fik fonde og virksomheder til at yde et økonomisk bidrag til bogen.

Hans Chr. Bjerg mente, at et forhåndstilsagn ville betyde meget for bogprojektets positive udvikling.

K. T. Madsen spurgte til økonomien i et sådant tiltag, idet forsendelses-omkostningerne ville være omkring 45 kr. pr. medlem. H. C. Bjerg oplyste, at det godt kunne løbe rundt rent økonomisk.

Leif Bjørnø foreslog, at medlemmerne kunne tilbydes at købe en bog til en favørpris på f.eks. kr. 100.

Formanden takkede for indlæggene, som ville indgå i bestyrelsens overvejelser.

Ad dagsordenens pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog, at kontingentet for 2005 uændret skulle være kr. 200.

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 6: Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet tre forslag fra medlemmerne til bestyrelsen.

1.Forslag: Der etableres en særlig gruppe til at lave driftsbeskrivelse for alt udstyr i SÆLEN.Begrundelse: Behov for at kunne dokumentere SÆLEN bl.a. som grundlag for vejledning af Tøjhusmuseets guider.Bestyrelsens anbefaling: Opgaven skal pålægges det særlige Dokumentationsudvalg, der selv finder frem til en passende form og detaljeringsgrad i dokumentationen.

 

De forsamlede medlemmer vedtog at følge Bestyrelsens anbefaling.

1.Forslag: Der vælges fast dato for generalforsamlingen hvert år.Begrundelse: Det vil lette planlægningen for den erhvervsaktive del af medlemmerne.Bestyrelsens anbefaling: Generalforsamlingen skal afholdes i marts, men datoen vil bl.a. afhænge af adgang til lokaler, foredragsholder m.v. Bestyrelsen vil imidlertid bestræbe sig på at annoncere datoen i god tid, selv om det i henhold til vedtægterne kun skal ske tre uger før afholdelse.

 

Leif Rostgaard Sørensen foreslog, at man evt. kunne lægge generalforsamlingen på en lørdag i forbindelse med et frokostarrangement. Dette forslag vil blive drøftet i bestyrelsen.

De forsamlede medlemmer vedtog at følge Bestyrelsens anbefaling.

3.Forslag: I markedsføringen af Ubådsmuseet lægges tyngde på de danske ubådes rolle i Den Kolde Krig og samspillet mellem Peder Skram, Sehested og SÆLEN.Begrundelse: Koldkrigsmuseer har stor tiltrækning blandt folk.Bestyrelsens anbefaling: Forslaget videregives til Tøjhusmuseet, da det synes i god tråd med museets planer.

 

De forsamlede medlemmer vedtog at følge Bestyrelsens anbefaling.

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af bestyrelse.

Følgende var på valg:

Næstformand, Svend Erik Madsen, der ikke genopstiller

Sekretær Hans Chr. Dahlerup Koch, der ikke genopstiller

Gunnar Frandsen, der er villig til genvalg

Bestyrelsen foreslog, at: Tommy Byskov (tidligere ubådsmaskinoversergent fra 1970’erne) og Jan Skogøy (sidste chef for SÆLEN) vælges, samt at Gunnar Frandsen genvælges.

Bestyrelsen anbefalede endvidere, at Jan Skogøy vælges som næstformand.

De forsamlede medlemmer vedtog at følge Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen består herefter af:

Niels Mejdal (formand)

Jan Skogøy (næstformand)

Jørn Hansen

Hans Chr. Bjerg

Gunnar Frandsen

Tommy Byskov.

Formanden meddelte, at den nyvalgte bestyrelse ved førstkommende bestyrelsesmøde vil konstituere sig med valg af kasserer og sekretær.

Ad dagsordenens pkt. 8: Valg af revisor og suppleant.

Henrik Frank og K. T. Madsen er begge villige til genvalg, hvilket Bestyrelsen anbefalede.

De forsamlede medlemmer vedtog at følge Bestyrelsens anbefaling.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt.

Da ingen af de fremmødte havde emner at drøfte under dette punkt, gav dirigenten ordet til Formanden, der takkede dirigenten for at have opretholdt sømmelig ro og orden.

Hans Chr. Dahlerup Koch
Sekretær